Algemene Voorwaarden Royal Green Wholesale

Hoekpolder BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73165190 en is gevestigd aan de Laan van s-gravenmade 40R , (2495 AJ) te Den Haag.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Royalgreenwholesale is een handelsnaam van Hoekpolder B.V.
3. Koper: De natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf dat een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
4. Verkoper: de aanbieder van Smart- & Headshop producten van onder meer cannabis en psychoactieve zaden, growkits, paddenstoelen (“paddo’s”), truffels, cactussen, kruiden, andere geestverruimende middelen en diverse bijbehorende accessoires aan Koper, hierna: Royalgreenwholesale.
5. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper.
6. Overeenkomst: de (koop)overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van producten welke door Koper gekocht zijn van Royalgreenwholesale.
7. Website: de website die Royalgreenwholesale gebruikt is www.Royalgreenwholesale.nl/.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod en prijsopgaven van Royalgreenwholesale en iedere overeenkomst tussen Royalgreenwholesale en Koper en op elk product dat door Royalgreenwholesale wordt aangeboden.
2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Royalgreenwholesale aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Royalgreenwholesale zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, kan Koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het Aanbod

1. Alle door Royalgreenwholesale gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
2. Royalgreenwholesale is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Royalgreenwholesale het recht een overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Royalgreenwholesale gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd dat Koper in staat is het aanbod goed te beoordelen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Royalgreenwholesale niet binden. Eventuele afbeeldingen, beschrijvingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts indicatief en kunnen geen grond vormen voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Royalgreenwholesale  kan niet garanderen dat de getoonde afbeelding, kleuren en/of verpakking exact overeenkomen met het daadwerkelijk geleverde product.
4. Levertijden in het aanbod van Royalgreenwholesale zijn indicatief en geven Koper, bij overschrijding ervan, geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Royalgreenwholesale niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
7. Royalgreenwholesale heeft het recht om zonder  opgaaf  van redenen opgegeven bestellingen of geplaatste orders te weigeren en/of te annuleren. Een dergelijke weigering geeft Koper geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de bestelling.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Verkoper heeft aanvaard.
2. Een Aanbod kan door Verkoper via de webshop en/of via e-mail worden gedaan.
3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Royalgreenwholesale of door de bestelde producten direct (online) te betalen, zal Royalgreenwholesale de overeenkomst met Koper schriftelijk per e-mail bevestigen.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Royalgreenwholesale daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper schriftelijk kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
5. Royalgreenwholesale is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
6. Royalgreenwholesale kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, het verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien op basis hiervan goede gronden zijn om de overeenkomst niet aan te gaan, is Royalgreenwholesale gerechtigd, gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
7. Koper kan de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Koper. Indien Royalgreenwholesale kosten heeft gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst is Koper gehouden om deze kosten te voldoen, waaronder verstaan de van toepassing zijnde kosten van verzending.
8. Wanneer Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht de herroeping binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Royalgreenwholesale.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

1. Royalgreenwholesale zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Royalgreenwholesale het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. De Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Royalgreenwholesale aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Royalgreenwholesale worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Royalgreenwholesale zijn verstrekt, heeft Royalgreenwholesale het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Koper in rekening te brengen.
4. Royalgreenwholesale is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Royalgreenwholesale is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij Royalgreenwholesale met deze onjuistheid of onvolledigheid bekend was.
5. Koper vrijwaart Royalgreenwholesale voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.

Artikel 6 Levering

1. Levering geschiedt in beginsel vanaf het magazijn van Royalgreenwholesale alwaar de bestelde zaken zijn opgeslagen. Bij het opgeven van leveringstermijnen gaat Royalgreenwholesale ervan uit dat er zich geen feiten en omstandigheden voordoen die een tijdige levering in de weg staan. (Te verwachten) overschrijdingen van de opgegeven leveringstermijnen worden zo spoedig mogelijk aan Koper gemeld. Alle opgegeven levertermijnen zijn indicatief en zijn nimmer fataal.
2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de producten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Royalgreenwholesale of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper komen, heeft Royalgreenwholesale recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan Koper. Koper dient Royalgreenwholesale schriftelijk in gebreke stellen en Royalgreenwholesale een redelijke termijn te gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.
3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
4. Indien de Koper afname weigert, of om welke reden dan ook niet in ontvangst neemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Royalgreenwholesale gerechtigd de zaken maximaal een maand op te slaan voor rekening en risico van Koper. Hiervoor kunnen tevens administratiekosten gerekend worden. Koper is verplicht in een dergelijk geval de levering te verzekeren en verzekerd te houden totdat alsnog verzending of aflevering kan plaatsvinden. In geval van de hierboven genoemde situatie zal, nadat één maand is verstreken, levering opnieuw plaatsvinden al dan niet in overleg met Koper.
5. Indien de zaken bezorgd worden door Royalgreenwholesale of een externe vervoerder zal Royalgreenwholesale, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. De bezorgkosten komen voor rekening van Koper.
6. De bezorging geschiedt tot aan de voordeur van Koper tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voor zover wordt overeengekomen dat levering en plaatsing in het pand van de Koper moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van de Koper, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is overeengekomen.
7. Indien Royalgreenwholesale gegevens behoeft van de Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze gegevens aan Royalgreenwholesale ter beschikking heeft gesteld.
8. Royalgreenwholesale heeft het recht om bestelde zaken onder rembours te leveren. De kosten zijn voor rekening en risico van Koper
9. Royalgreenwholesale is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Royalgreenwholesale is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
10. Indien levering van een product onmogelijk blijkt te zijn, zal Royalgreenwholesale zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Voor bezorging zal Koper op duidelijke en begrijpelijke worden geïnformeerd dat een vervangend product wordt geleverd. Eventuele retourkosten voor vervangende Producten zijn voor rekening van Koper.
11. Royalgreenwholesale behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees en/of reden voor niet-betaling aanwezig is.

Artikel 6A Verpakking en transport

1. Royalgreenwholesale verbindt zich jegens de Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen en/of te verzegelen, zodat zij bij normaal gebruik en transport, hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal vanuit magazijn.
3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op het reçu geldt als bewijs, dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.
4. Elke Koper wordt geacht in het bezit te zijn van de eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbreken of intrekken van deze vergunningen ontslaat Koper niet van de verplichting de zaken op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de zaken door Royalgreenwholesale niet ingeklaard worden verkocht, kan daaraan door een Koper niet het recht tot annulering van de order/ bestelling worden ontleend. Ook aan een wijziging van eventuele kwaliteitsvoorschriften en/of aan door derden gemaakte bezwaren tegen de zaken  op de grond van octrooien, merken en andere  rechten kan niet het recht tot annulering van de bestelling worden ontleend.

Artikel 7 Onderzoek, reclames

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden, het persoonlijk gebruik ende medische risico’s van een product conform de gebruiksaanwijzingen te testen en te gebruiken. Royalgreenwholesale erkent geen aansprakelijkheid ontstaan door verkeerd gebruik van het product door Koper.
3. Koper dient zelf te onderzoeken of verzending van het product aan alle wet- en regelgeving van desbetreffende land van ontvangst voldoet. Koper draagt zelf verantwoordelijkheid voor het naleven van lokale wet- en regelgeving en douaneregels en de kosten die hieraan verbonden zijn.
4. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 14 werkdagen na levering schriftelijk aan Royalgreenwholesale te worden gemeld op info@Royalgreenwholesale.nl. Indien een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is gemeld bij Royalgreenwholesale, vervalt het recht op reclame ter zake van zichtbare gebreken. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
5. Onzichtbare  gebreken, gebreken die Koper bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs  niet had kunnen  ontdekken,  dienen  aan Royalgreenwholesale terstond  na ontdekking  van dat gebrek  schriftelijk  te worden  gemeld op info@Royalgreenwholesale.nl. Indien niet terstond  gereclameerd wordt ten aanzien  van ontdekte  onzichtbare  gebreken,  vervalt  voor Koper het recht op reclame ter zake van die gebreken.
6. Indien Koper zijn reclamerecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Royalgreenwholesale, gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, opdat de betreffende vertegenwoordiger van Royalgreenwholesale terstond in de gelegenheid wordt gesteld de ingediende reclames te controleren.
7. Koper kan niet reclameren ten aanzien van geleverde zaken die hij inmiddels heeft (door)verkocht.
8. Koper kan niet reclameren ten aanzien van producten die om hygiënische redenen  en houdbaarheid uitgesloten zijn van herroeping, tenzij deze producten zich in hun verzegelde en originele verpakking bevinden en ongebruikt zijn.
9. Koper heeft geen recht op reclame als er sprake is van geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen.
10. Reclames  of klachten  met betrekking  tot een deel van de geleverde  zaken kunnen  nimmer aanleiding  zijn tot afkeuring  van de gehele  levering.
11. Koper   mag, behoudens op grond van door Royalgreenwholesale erkende  reclame  en door Royalgreenwholesale daartoe  voorafgaand  verleende  schriftelijke  toestemming, geleverde  zaken  niet retour zenden. Retourzendingen kunnen gestuurd worden aan het officiële vestigingsadres. De verzendkosten van het retourneren zijn voor rekening van Koper.
12. (Indien) van restitutie van het aankoopbedrag door Royalgreenwholesale sprake is wordt de deze zo spoedig mogelijk uitgevoerd. De betaling zal binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending plaatsvinden. Restitutie geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

Artikel 8 Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede verpakkingskosten en administratiekosten. De verzend- en eventuele vervoers- en inklaringskosten zijn niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. Indien na de totstandkoming   van de overeenkomst   maar voor de overeengekomen   datum van op- of aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, de lonen of andere prijsbepalende   factoren een wijziging hebben ondergaan, is Royalgreenwholesale gerechtigd de aankoopprijs dienovereenkomstig aan te passen, echter niet voordat drie maanden verstreken zijn sinds de totstandkoming   van de overeenkomst.   Het in de vorige volzin bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van Royalgreenwholesale om prijsverhogingen krachtens wet- en regelgeving te allen tijde door te berekenen en de aanbiedingsprijs dienovereenkomstig te verhogen.
4. Prijsverhogingen die het gevolg van aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn komen voor rekening van Koper.
5. Royalgreenwholesale verstrekt aan Koper een gespecificeerde nota ter zake van de overeenkomst naar aanleiding van de geplaatste order of de opgegeven bestelling.
6. Alle door Royalgreenwholesale verstrekte prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan eventuele gevolgen van deze fouten. Royalgreenwholesale is niet verplicht te leveren volgens de foutieve prijs.

Artikel 9 Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij betaling bij aflevering is overeengekomen, op een door Royalgreenwholesale aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Koper dient deze kosten in één keer voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Royalgreenwholesale. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Koper enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Royalgreenwholesale een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald, of kan Koper contante betaling overeenkomen. Gebruikmaking van de mogelijkheid tot (contante) betaling via verzending komt voor rekening en risico van de Koper. Royalgreenwholesale staat niet in voor een niet-veilige ontvangst van het volledige bedrag.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Royalgreenwholesale op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
5. Royalgreenwholesale heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Royalgreenwholesale kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Royalgreenwholesale kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6. Wanneer Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Koper (indien Koper in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim.
7. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Royalgreenwholesale zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
8. Indien Royalgreenwholesale meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor het voldoen aan de Overeenkomst, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding van Koper. Ook gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Royalgreenwholesale geleverde zaken, blijven eigendom van Royalgreenwholesale totdat Koper alle verplichtingen, voortvloeiend uit alle met Royalgreenwholesale gesloten overeenkomsten, is nagekomen.
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Royalgreenwholesale zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. De door Royalgreenwholesale geleverde zaken, die krachtens onder het eerste lid van deze bepaling onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat Royalgreenwholesale zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Royalgreenwholesale of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Royalgreenwholesale zich bevinden en die zaken onverwijld terug te nemen zonder enige machtiging of instemming van Koper of enige rechterlijke instantie.
7. Royalgreenwholesale heeft het recht om de door Koper aangekochte product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Royalgreenwholesale. Dit geldt ook voor het in faillissement verkeren van Koper. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Royalgreenwholesale de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Koper.
8. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komen voor rekening en risico van Koper en zullen op eerste verzoek aan Royalgreenwholesale worden vergoed door Koper.

Artikel 11 Garantie

1. Royalgreenwholesale verkoopt alleen producten die niet op Lijst I & II van de Opiumwet staan. Voorts stelt Royalgreenwholesale beperkingen aan de verkoop: een Koper kan maximaal 5 (hennep)zaadjes per dag aanschaffen.
2. Royalgreenwholesale neemt alle in redelijkheid van haar te verwachten maatregelen om de kwaliteit en deugdelijkheid van haar producten te waarborgen, maar staat niet in voor het bestaan van eventuele gebreken aan het geleverde.
3. Indien en voor zover enige garantie is gegeven ziet deze garantie op de door de producent c.q. fabrikant gegeven garantie.
4. Informatie die Royalgreenwholesale door haar website of via medewerkers aan de telefoon, e-mail of een andere communicatieve middelen verstrekt, is voor informatieve doeleinden en is niet te beschouwen als medisch advies.
5. Royalgreenwholesale is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Koper en voor (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de producten door de Koper.
6. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Royalgreenwholesale de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, vervangen of herstellen. Nadat uit onderzoek van Royalgreenwholesale is gebleken dat Koper terecht een beroep doet op de garantie, zal Royalgreenwholesale het betreffende product vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging zal Koper de te vervangen zaak aan Royalgreenwholesale retourneren (op kosten van Koper) en de eigendom hiervan aan Royalgreenwholesale te verschaffen.
7. Eventuele gebreken of levering van het verkeerde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Royalgreenwholesale schriftelijk te worden gemeld. Terugzending is alleen mogelijk ten aanzien van producten die nog in de nieuwstaat verkeren en in de originele verpakking zitten of waarvan de houdbaarheid niet is verlopen.
8. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Royalgreenwholesale, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan de zaak te brengen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is, of blootgesteld zijn aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van Royalgreenwholesale heeft behandeld.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

1. Royalgreenwholesale is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is Royalgreenwholesale bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Royalgreenwholesale gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement van Koper.
3. Voorts is Royalgreenwholesale bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Bij een vermoeden dat er wordt geleverd aan een natuurlijke persoon jonger dan 18 jaar of een persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of een persoon die producten gebruikt voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik, is Royalgreenwholesale te allen tijde gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden. Indien ontbinding plaatsvindt op basis van bovengenoemd vermoeden heeft Koper recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Royalgreenwholesale op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Royalgreenwholesale de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij, Royalgreenwholesale, zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6. Royalgreenwholesale behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Royalgreenwholesale leidt tot aansprakelijkheid van Royalgreenwholesale jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Royalgreenwholesale in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd.
2. De aansprakelijkheid van Royalgreenwholesale beperkt zich te allen tijde tot het kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of de vervanging van die zaak – of een onderdeel daarvan – een en ander ter beoordeling van Royalgreenwholesale.
3. Koper heeft een eigen onderzoeksplicht en verantwoordelijkheid om zich op de hoogte te stellen van de aanschaf, het gebruik, werking en eventuele gezondheidsrisico’s van geleverde producten en de relevante wetgeving, zoals de Opiumwet.
4. Royalgreenwholesale aanvaard geen aansprakelijkheid voor, in ieder geval, de volgende situaties: het product heeft niet het verwachte/gewenste gevoel en/of effect; niet verwachtte oogstresultaten; fysieke en/of mentale klachten (waaronder maar niet beperkt tot: duizeligheid, hartkloppingen, hoofdpijn, verwardheid, het opwekken van een psychose); verminderd reactievermogen; ander persoonlijk letsel en/of het arbeidsongeschikt raken als gevolg van gebreken van het product. Producten zijn op geen enkele manier als medicijn te beschouwen en/of als vervanging van (reeds gestarte) medische behandeling(en) en/of medische advies.
5. Producten die Royalgreenwholesale aanbiedt dienen nooit in combinatie gebruikt te worden met medicijnen, alcohol, supplementen, antidepressiva (MAO-remmers, SSRI’s, SRNI’s en TCA’S) en/of andere (genees)middelen met een soortgelijke werking. Indien Koper de producten gebruikt in combinatie met medicijnen, alcohol, supplementen, antidepressiva aanvaardt Royalgreenwholesale geen enkel geval aansprakelijkheid.
6. Royalgreenwholesale is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.
7. Slechts een toerekenbare tekortkoming in de nakoming in geval van door Royalgreenwholesale overeengekomen garanties met betrekking tot de functionaliteit en kwaliteit van de geleverde producten, wordt beperkte aansprakelijkheid aanvaard.
8. Royalgreenwholesale is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen) informatie afkomstig van, medewerkers, de website of die van gelinkte websites.
9. Royalgreenwholesale is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/ of storingen of het om welke reden dan ook niet (tijdelijk) beschikbaar zijn van de website.
10. Royalgreenwholesale staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en het functioneren door/namens Royalgreenwholesale verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
11. Royalgreenwholesale is niet aansprakelijk voor enig schade die Koper lijdt in het geval dat producten die, in opdracht van Koper, besteld worden maar niet voldoen aan wet- en regelgeving van het land van ontvangst. Royalgreenwholesale verkoopt enkel en alleen in lijn met de Nederlandse wetgeving. Koper dient zichzelf op de hoogte te stellen met betrekking tot naleving van lokale wetten.
12. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten van Royalgreenwholesale vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Royalgreenwholesale binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 14 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment waarop deze aan Koper feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van door Koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15 Overmacht

1. Royalgreenwholesale is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan Royalgreenwholesale gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Royalgreenwholesale , (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Royalgreenwholesale  zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Royalgreenwholesale , (xi) beslaglegging van welke aard en reden dan ook en (xii) overige situaties die naar het oordeel van Royalgreenwholesale  buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Royalgreenwholesale heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Royalgreenwholesale zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zo veel Royalgreenwholesale ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Royalgreenwholesale gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Royalgreenwholesale gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Royalgreenwholesale de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@Royalgreenwholesale.nl
2. Indien Royalgreenwholesale op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Royalgreenwholesale berusten uitsluitend bij Royalgreenwholesale en worden niet overgedragen aan Koper.
2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Royalgreenwholesale rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Royalgreenwholesale. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in/aan door Royalgreenwholesale geleverde producten, dient Royalgreenwholesale expliciet akkoord te gaan met de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Koper verboden om producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Royalgreenwholesale rusten, anders te, gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 18 Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de service of producten van Royalgreenwholesale of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de openbaring van hetgeen tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden info@Royalgreenwholesale.nl
met als onderwerp “klacht”.
2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Royalgreenwholesale de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Royalgreenwholesale zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. Indien een langere termijn voor klachtafhandeling nodig is, zal koper hiervan tijdig, in ieder geval binnen genoemde termijn van 14 dagen, op de hoogte worden gesteld.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Royalgreenwholesale en de Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Royalgreenwholesale heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Royalgreenwholesale en Koper worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.