Privacyverklaring Royal Green Wholesale

Dit is de privacyverklaring van Royal Green Wholesale. In dit document wordt uitgelegd hoe Royal Green Wholesale omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Royal Green Wholesale de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Grondslag verwerking:

Bij het verlenen van de diensten van Royal Green Wholesale worden uw persoonsgegevens verwerkt. Royal Green Wholesale verwerkt uitsluitend gegevens die wij noodzakelijk achten voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Royal Green Wholesale bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.Royal Green Wholesale.com indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Royal Green Wholesale, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Royal Green Wholesale, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

Royal Green Wholesale verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

– Contact- en NAW-gegevens;
– E-mail adres;
– Financiële gegevens;
– Bestelhistorie;
– IP-adres;
– Locatiegegevens;

Noodzaak verwerking:

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten dieRoyal Green Wholesale biedt kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot uw gegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Doel van de verwerking:

De persoonsgegevens die door Royal Green Wholesale verwerkt worden, hebben ten doel om:

– Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen producten en de uitvoering daarvan;
– Het uitvoeren van haar diensten;
– Het verrichten van betalingen;
– Nakomen van wettelijke verplichtingen;
– Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
– Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Bewaartermijn:

De door Royal Green Wholesale verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving.. Royal Green Wholesale bewaart gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit houdt in dat Royal Green Wholesale uw klantprofiel bewaart totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal Royal Green Wholesale voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Verwerking door derden:

Royal Green Wholesale deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:
Payment Provider ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens.
Hostnet verwerkt gegevens ten behoeve van het verbeteren van de dienstverlening De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens; E-mail adres; IP-adres; Bestelhistorie; en/of financiële gegevens.
Software van de webwinkel. Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorie van persoons gegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens; E-mail adres; IP-adres; Bestelhistorie; en/of financiële gegevens
De ingeschakelde bezorgdienst, zoals DHL of Post NL, ten behoeve van het naleven en/of uitvoering van een overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAWgegevens
Mailchimp, De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden is e-mailadres.
Overige financiële instanties, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en het afhandelen van de financiële administratie. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens; E-mail adres en/of financiële gegevens.
Boekhouder, ten behoeve van het afhandelen van de financiële administratie. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en/of financiële gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens:

Royal Green Wholesale neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Website:

Door gebruik te maken van de website www.Royal Green Wholesale.com stem je in met de disclaimer. Royal Green Wholesale behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Royal Green Wholesale aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op www.Royal Green Wholesale.nl. zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Royal Green Wholesale.

Cookieverklaring:

Royal Green Wholesale maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Royal Green Wholesale mag, volgends de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website.
De cookies die Royal Green Wholesale gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).
Social Media cookies: dit zijn cookies van derde partijen en worden door de Social Media websites zelf geplaatst. Bijvoorbeeld wanneer je op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij jouw IP-adres herkennen zodra je een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Royal Green Wholesale je naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.
Op de website van Royal Green Wholesale worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Royal Green Wholesale informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@RoyalGreenWholesale.com.

Browserinstellingen:

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Rechten van betrokken:

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
Recht op inzage; Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
Recht op rectificatie. U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen. – Recht op gegevenswissing. Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
Recht op beperking van de verwerking. Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen. Neem hiervoor contact op met Royal Green Wholesale.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Royal Green Wholesale, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Royal Green Wholesale over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
Recht van bezwaar. De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Royal Green Wholesale staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht:

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Royal Green Wholesale met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via [website]. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Royal Green Wholesale u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Royal Green Wholesale zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen privacyverklaring:

Royal Green Wholesale kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Deze versie is opgesteld op 23-02-2019